Iconografia

1379536796

Elena (Treitel) Jacob e Wilhein (Wolf) Bilski

RG:
ICO/256

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379536518

Ernestina (Treitel) Moda, mãe de Max Moda

RG:
ICO/255

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379536086

Eva e Lore Dublon

RG:
ICO/254

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379535816

Eva e Lore Dublon

RG:
ICO/253

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

Cidade:
Alemanha 

1379535515

Família Dublon e amigos a bordo do navio St Louis

RG:
ICO/252

Data:
25/05/1939

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379535223

Família Dublon e amigos no Navio St. Louis

RG:
ICO/251

Data:
1939

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379534889

Família Dublon e amigos no navio St. Louis

RG:
ICO/250

Data:
25/05/1939

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379534495

Grete (Moda) Beermann, avó materna de Lore Dublon

RG:
ICO/249

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

1379533886

Grete e Hermann Beermann, avós de Lore Dublon

RG:
ICO/248

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Isaac Beermann, SP.

Cidade:
Alemanha

1379533505

Herman Beermann, avô de Lore Dublon

RG:
ICO/247

Data:
s/d.

Tipologia:
Fotografia

Acervo:
Ruben Issac Beermann, SP.